เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

 พี่โป่ง_904x1356 นางสาวรษิกา  สุวรรณรงค์
Rasika Suwannarong
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 เข้ม_904x1356 นายเดชา  ชาวดง
Decha Chaodong
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาไทย) :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เฟิน_904x1356 นางสาวมาริษา  อนันทราวัน
Marisa Anatrawan
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จอย_904x1356 นางสาวพรภินันท์  บัวทับ
Phonphinan Buathap
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 office5  นางสาวมนัสนันท์ ฐิติฐาวัลคุ์
Manatsanan Thitithawan
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ร.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 office6 นางสาวมนสิการ พงษ์พานิช
Manasikan Pongpanich
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รูปติดทำเนียบ _ ออย (9x12cm) นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี
Natkamon Phosri
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร

938 total views, 6 views today