เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

 พี่โป่ง_904x1356 นางสาวรษิกา  สุวรรณรงค์
Rasika Suwannarong
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เฟิน_904x1356 นางสาวมาริษา  อนันทราวัน
Marisa Anatrawan
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จอย_904x1356 นางสาวพรภินันท์  บัวทับ
Phonphinan Buathap
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รูปติดทำเนียบ _ ออย (9x12cm) นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี
Natkamon Phosri
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - นายธนพนธ์ แดงด่อน
Thanaphon Dongdon
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 - นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์
Chanidaporn Japrasong
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - นางสาวศิรภัสสร คำถาเครือ
Siraphatsorn Kamthakrua
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,761 total views, 2 views today