อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ วี_904x1356
อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม
Parinya Wanlem (Lecturer)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สังคมวิทยามานุษยวิทยา) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ ตาล_904x1356
อาจารย์ชัยพร
อุโฆษจันทร์
 
Chaiyaporn Ukosachan (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สังคมและมานุษยวิทยา) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ ต๊อก_904x1356
อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
Akarapong Pethpool (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ ทัว_904x1356
อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม
Pattanaphanu Tooltham (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ เอ_904x1356
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ
Suthep Khammek (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) : มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (วิจัยสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
clmd200662
อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี
Pathomporn Santimethi (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ. (อักษรศาสตร์) : มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ เบล_904x1356
อาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน
(Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Master of Social Welfare (M.S.W) The Graduate School of Kangnam University (South Korea)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1,561 total views, 6 views today