อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อ รัตน์_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ดวงน้อย
Variya Doungnoi (Ph.D., Asst. Prof.)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) : มหาวิทยาลัยบูรพา
รป.ม. (การบริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
อ กาน_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
Thannapat Jarernpanit  (Ph.D., Asst.
Prof.)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ปร.ด. (สังคมศาสตร์) (นานาชาติ) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.ม. (การปกครอง) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ เอนก_904x1356
อาจารย์อเนก สุขดี
Anek Sookdee (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การเมืองการปกครอง) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อ.ภัทรพิมพ์ เส้งเสน
อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น
Pattarapim Thongwun (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
(กำลังศึกษาต่อ) ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ แบง_904x1356
อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Amarit Wunpunsombat (Lecturer)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ ใหม่_904x1356
อาจารย์กฤติมา อินทะกูล
Krittima Intagoon (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ วสัน_904x1356
อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์
Wasan Pounpunwong (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ไทยศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
chanidapa
อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์
Chanidapha Chalorwong (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2,448 total views, 10 views today