อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาชุมชน

 อ จิ๊บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
Tasnee Pattamason (Ph.D., Asst. Prof.)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ พึงรัก_904x1356
อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
Pungrak Riyakhan (Ph.D. , Lecturer)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปร.ด. (สังคมศาสตร์) : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
อ กมลภพ_904x1356
อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
Kamonpob Yotbophub (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (สังคมศึกษา) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การจัดการ) : มหาวิทยาลัยภาคกลาง  
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) : วิทยาลัยครูนครสวรรค์
อ ไชรัต_904x1356
อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร
Chaiyarat Sirinkorn (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
อ อรร_904x1356
อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย
Atthapon Wongchai (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ บอม_904x1356
อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
Rungrote Faiyuea (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ พลอย_904x1356
อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์
Nonthacha Chaitawittanun (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ศศ.ม. : พัฒนามนุษย์และสังคม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศศ.บ. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร

18,521 total views, 3 views today