บุคลากร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
Tanastha Rojanatrakul (Ph.D., Asst. Prof.)
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
Chot Bodeerat (Ph.D., Assoc. Prof.)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศน.ม. (รัฐศาสตร์) การปกครอง : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Kampanart Wongwatthanaphong (Ph.D., Asst. Prof.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
Pattanaphan Khetkhan (Ph.D., Asst. Prof.)
D.P.A. (Doctor of Public Administration) : ATENEO DEVAO UNIVERSITY
น.ม. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
Chot Bodeerat (Ph.D., Assoc. Prof.)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศน.ม. (รัฐศาสตร์) การปกครอง : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์
Phasakorn Dokchan (Ph.D., Assoc. Prof.)
 
Ph.D. (Social Science) : Magadh University, BodhGaya India
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย ท้าวมิตร
Sornchai Taomitr (Ph.D., Assoc. Prof.)
 
Ph.D. (Social Science) : Magadh University, BodhGaya India
M.A. (Political Science) : University of Delhi, India
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย