สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ

ข้อมูลสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) แบ่งการจัดการศึกษาเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่

  1. แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)
  2. แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา

กรณีที่ผู้เข้าศึกษาสมัครในแผน ก แบบ ก2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง วิชาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50

2) กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สมัครเข้าศึกษาได้

 

————————————————————–

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแผน แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์)

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา

กรณีที่ผู้เข้าศึกษาสมัครในแผน แบบ 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน บริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาทางด้าน การบริหาร สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 เรื่อง หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท

2) ผู้สมัครจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมใบสมัคร

3) กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สมัครเข้าศึกษาได้

 

 

>>> สนใจศึกษาต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / ประกาศและระเบียบการรับสมัคร / ใบสมัครออนไลน์ ได้ที่…

เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://reg.psru.ac.th/gadmission/