ประกาศ/ข้อบังคับ/ขั้นตอนต่าง ๆ

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
 3. แนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 4. การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 5. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings)
 6. ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 7. ขั้นตอนการลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 8. ขั้นตอนการพัฒนาวิทยานิพนธ์
 9. ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
 10. ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท
 11. ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
 12. ขั้นตอนนำเสนองานวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และการเสนอบทความ