หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Philosophy Program in Public Administration

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

: ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Philosophy (Public Administration)

: Ph.D. (Public Administration)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งสร้างสรรค์นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถประยุกต์หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ความสำคัญของหลักสูตร

กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการ กฎหมาย ระเบียบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ตลอดจนการปรับบทบาทของภาครัฐและการกระจายอำนาจทางการปกครอง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการในภาครัฐและพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิต ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ทางรัฐประศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้
  2. มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแบบองค์รวม และบูรณาการความรู้ให้เท่าทันการเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงได้
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ
  4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลด)