เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท (MPA) ปีการศึกษา 2564

👩‍🎓📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท) ปีการศึกษา 2564 🤩

👉หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9
Master of Public Administration (Public Administration)

👉ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์ (หลักสูตร 2 ปี)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 88,500 บาท (แบ่งชำระ 5 ภาคการศึกษา)

♦️♦️♦️เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง พฤษภาคม 2564♦️♦️♦️

แผนการศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น
👉หลักสูตร แผน ก (ก2) : สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
👉หลักสูตร แผน ข : สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (IS)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
-คุณสมบัติอื่นๆตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเห็นเหมาะสม
————————————————————————
ลงทะเบียน google form เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3bTFeyT

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Facebook page : สิงห์พิบูล รปม. https://bit.ly/2zMoMzA

ติดตามประกาศที่
เว็บไซต์ : http://clmd.psru.ac.th/graduate/
Facebook page : สิงห์พิบูล รปม. https://bit.ly/2zMoMzA

โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 2210
อีเมล์ : clmd@psru.ac.th
ชั้น 1 อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

————————————————————————–
💖👉สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์💖 มุ่งสร้างสรรค์นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถประยุกต์หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

 

facebook : https://www.facebook.com/photo?fbid=803803363815665&set=a.108513476677994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *