คณะผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

 dean1

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
Chot Bodeerat (Ph.D., Assoc. Prof.)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

dean2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Kampanart Wongwatthanaphong (Ph.D., Asst. Prof.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

dean3

อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
Pungrak Riyakhan (Ph.D.)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

dean4

อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
Rungrote Faiyuea
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

dean5

อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Amarit Wunpunsombat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

516 total views, 1 views today