คณะผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

 ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
Pitak Yoomee (Ph.D., Assoc. Prof.)
รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

dean2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Kampanart Wongwatthanaphong (Ph.D., Asst. Prof.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

dean3

อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
Pungrak Riyakhan (Ph.D.)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

dean4

อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
Rungrote Faiyuea
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

dean5

อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Amarit Wunpunsombat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

825 total views, 2 views today