คณะผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

 อ ฟอด_904x1356 - (remove beard) PNG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Kampanart Wongwatthanaphong (Ph.D., Asst. Prof.)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Dean of the College of Local Management and Development

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์
Phimol Kasemsaowaphak (Asst. Prof.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice Dean for Academic and Research Affairs

dean3

อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
Pungrak Riyakhan (Ph.D. , Lecturer)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
Vice Dean for Planning and Academic Services

dean3

อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
Ronnachai Muenwong (Lecturer)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
Vice Dean for Student Affairs, Arts and Culture

dean5

อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Amarit Wunpunsombat (Lecturer)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Assistant to the Dean for Quality Assurance Education

2,239 total views, 4 views today