ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยฯ ชั้น 1 อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 2210 โทรสาร : –
อีเมล์ : clmd@psru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.clmd.psru.ac.th

9,544 total views, 1 views today