ประกาศรับสมัครนักศึกษา”ปริญญาโท”และ”ปริญญาเอก” สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ป.โท 63

              ประกาศรับสมัครนักศึกษา”ปริญญาโท”และ”ปริญญาเอก” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

          ด้วยวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาขา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร กำหนดการรับสมัคร เงื่อนไขการสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาคการศึกษา แบ่งเป็น

ภาคพิเศษ                   เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

แผนการศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น

          หลักสูตร แผน ก (ก2)     สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)

หลักสูตร แผน ข           สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (IS)

แผนการศึกษาปริญญาเอก แบ่งเป็น

หลักสูตร แบบ 2.1         สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

เอกสารรายละเอียดการสมัคร : https://bit.ly/3bSbuPI  (รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาขา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร กำหนดการรับสมัคร เงื่อนไขการสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้)

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์https://reg.psru.ac.th/gadmission/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ : 0946516259 , Line-id : rabbit_oo , E-mail : manasikan.po@gmail.com

💖👉สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์🤩💖 มุ่งสร้างสรรค์นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถประยุกต์หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

————————————————————————————————————————–

93289215_3159515924058509_1880408661545713664_n 94492377_3181686655174769_4843715132603236352_o

https://www.facebook.com/2042753412634786/photos/a.2338278369748954/2592599580983497/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6j0rWImrUtm4t0YLuzEd5z49nNSoZrk9IjQI1b0gbLCWr_e7B-Re0flFkQ7oklcoQfyCtlQvNEtjf7CiRNuKrwl38RPVuX5uEa8OLHFmUIgGut-Sb30lpslmY3Pri_p7swCxE51DJ0QiOBTOZtdy16vena_z600VpbbNz6mA5Tki8FzZSCWQ9HLkDJ9jT8dwQ5dZNjaGWtq5ePozBYTHC7t3tv7ig_Ftcka4UWOpz_r948w6cT2hOOFGvI8ZruqVaPEAQA9aq2DbrD8Obr853YYZ_PNpcXdpEOq9USNgYwTSFUWEtmPXQnBdzd9jJeNaudLUsqZ_fy9CLCP6SB8MOuEdk&__tn__=-R

2,478 total views, 1 views today

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *