สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ วี_904x1356
อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม
Parinya Wanlem
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สังคมวิทยามานุษยวิทยา) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ ตาล_904x1356
อาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์ 
Chaiyaporn Ukosachan
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สังคมและมานุษยวิทยา) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ ต๊อก_904x1356
อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
Akarapong Pethpool (Ph.D.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ เอ_904x1356
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ
Suthep Khammek
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) : มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (วิจัยสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ ทัว_904x1356
อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม
Pattanaphanu Tooltham
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
clmd200662
อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี
Pathomporn Santimethi
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ. (อักษรศาสตร์) : มหาวิทยาลัยศิลปากร

14,612 total views, 5 views today