รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

อ โก้_904x1356
อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
Nanthaphan Kodkong (Lecturer)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (การบริหารการจัดการภาครัฐ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ โขติ_904x1356
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
Chot Bodeerat (Ph.D., Assoc. Prof.)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศน.ม. (รัฐศาสตร์) การปกครอง : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ ฟอร์ด_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Kampanart Wongwatthanaphong (Ph.D., Asst. Prof.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ แตงกวา 2_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
Tanastha Rojanatrakul (Ph.D., Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ด. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม. : นโยบายสาธารณะ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : ภาษาไทย (ภาษาตะวันออก) : มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ ซอ_904x1356
อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
Ronnachai Muenwong (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.ธัญวรัตน์ คงนุ่น
อาจารย์ ธัญวรัตน์ คงนุ่น
Turwarat Kangnoon (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (การบริการและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ จูน 2_904x1356
อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
Chuthatip Pradipatnaruemol (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ เค้ก1_904x1356
อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
Rotsukhon Pradit (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ อ้อ1_904x1356
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี พ่วงรอด
Acting Sub, Lt.Yuvadee Phongrod (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ สิริอร_904x1356
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริอร ไตรทรัพย์
 Acting Sub Lt. Sirion Trisup (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : การบริหารรัฐกิจและกฏหมาย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อ สุดารัต_904x1356
อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์
Sudarat Rattanapong (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ แตงโม_904x1356
อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
Nungruthai Srisuksai (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
tonranin2
อาจารย์ธรณินทร์  เสนานิมิตร
Thoranin Senanimitr (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19,287 total views, 2 views today