นิติศาสตร์ (น.บ.)

สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)

อ เอ็ม_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
Phuwadate WongKiam (Asst. Prof.)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (สาขากฎหมายมหาชน) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
Pattanaphan Khetkhan (Ph.D., Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
D.P.A. (Doctor of Public Administration) : ATENEO DEVAO UNIVERSITY
น.ม. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23
อาจารย์อุดม หมีเทศ
Udom Meethet (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายมหาชน) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
Pitchaya Luengrattanajaroen (Ph.D., Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ด. (กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ นฤมล_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง
Naruemon Poommuang (Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.กานดิศ ศิริสานต์
อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์
Karndid Sirisarn (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายมหาชน) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
S__52682785
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์
Phimol Kasemsaowaphak (Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ อ๊อฟ_904x1356
อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ
Theerawut Thongtab (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ ปืน_904x1356
อาจารย์วรวิทย์ ชายสวัสดิ์
Warrawit Chaisawat (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
NS7_1848
อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
Pruchyachai Chamchoi (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายมหาชน) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NS7_1847_904x1356
อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์
Sumonpat Kumjan (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
น.ม. (กฎหมายเอกชน) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
นบ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

12,210 total views, 3 views today